Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN KẾT CẤU MẠCH NGUỒN CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Nguyễn Trọng Minh, Bùi Hải Triều, Nguyễn Công Thuật

Tóm tắt


      Việc điều khiển chính xác vị trí cơ cấu trong máy nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy năng suất, chất lượng làm việc của thiết bị. Trên cơ sở kết quả khảo sát mô hình mô phỏng các dạng mạch nguồn của hệ thống thủy lực, bài báo đưa ra phương án kết cấu mạch nguồn cho hệ thống thủy lực điều khiển vị trí dùng trong nông nghiệp nhằm cải thiện tính chất điều khiển và phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004