Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ TẢ BA LOÀI CÁ MỚI THUỘC GIỐNG Silurus Linnaeus, 1758, (Siluridae, Siluriformes) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương

Tóm tắt


     Giống cá Nheo Silurus Linneaus, 1758 (họ Siluridae, bộ Siluriformes) ở nước ta trước đây có 2 loài là S. asotus Linneaus, 1758 phân bố rộng ở các tỉnh phía Bắc, Nam Trung Quốc, Bắc Lào và S. meridionalis Chen, 1977 phân bố ở sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn), Nam Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên và Hà Bắc). Gần đây 3 loài cá mới trong giống Silurus đã được phát hiện thêm và đặt tên là: S. caobangensis sp.n. thu ở sông Bằng (Cao Bằng), S. langsonensis sp. n. thu ở sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) năm 2009-2010 và S. dakrongensis sp. n thu ở sông Đakrông (Quảng Trị) năm 2012-2013. Kết quả thu được đã nâng số loài trong giống Silurius ở nước ta lên con số 5. Bài viết này mô tả các loài mới, đặt tên khoa học cho loài, so sánh sự sai khác với các loài trong giống và lập khoá định loại đến loài.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004