Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁ TRỊ GIỐNG ƯỚC TÍNH VÀ CHỌN LỌC ĐỐI VỚI TÍNH TRẠNG TĂNG KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH CỦA LỢN ĐỰC PIÉTRAIN KHÁNG STRESS

Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình

Tóm tắt


      Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở dữ liệu giống của Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng và Trung tâm Giống lợn chất lượng cao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm ước tính giá trị giống tính trạng tăng khối lượng trung bình hàng ngày của lợn Piétrain kháng stress và đánh giá hiệu quả chọn lọc theo giá trị giống. Tăng khối lượng trung bình hàng ngày của 373 cá thể được sử dụng để ước tính giá trị giống. Giá trị giống của 20 lợn đực giống và tăng khối lượng trung bình hàng ngày của 504 cá thể đời con (245 đực và 259 cái) sinh ra từ 20 lợn này được sử dụng để đánh giá hiệu quả chọn lọc theo giá trị giống. Phương pháp BLUP được sử dụng để ước tính giá trị giống. Kết quả cho thấy: Lợn đực có giá trị giống cao thì năng suất đời con của chúng cũng sẽ cao. Tăng khối lượng trung bình hàng ngày đời con từ nhóm 5% đực giống đạt 551,20 g/ngày. Giá trị này giảm dần khi tỷ lệ chọn lọc tăng lên 10% (546,07 g/ngày), 15% (536,94 g/ngày), 20% (530,50 g/ngày). Căn cứ giá trị giống ước tính bằng phương pháp BLUP để chọn lọc đực giống Piétrain kháng stress có tác dụng cải thiện năng suất của đời con: với các tỷ lệ chọn lợn đực giống 5, 10, 15, 20%, nâng cao được 13,25; 12,20; 10,32 và 9% khả năng tăng khối lượng trung bình ở đời con.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004