Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 12 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA Escherichia coli TRÊN VỊT BẦU VÀ VỊT ĐỐM TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN

Đặng Thị Vui, Nguyễn Bá Tiếp

Tóm tắt


     Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và đặc điểm sinh học của Escherichia coli (E. coli) phân lập trên hai giống vịt bản địa (vịt Bầu và vịt Đốm) nuôi bảo tồn tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên. Kết quả cho thấy tuổi và giống vịt ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm loài vi khuẩn này. Có sự khác nhau và tỷ lệ phát hiện các serotype kháng nguyên O của các chủng E. coli phân lập từ hai giống vịt. Hai serotype thường được phát hiện ở vịt O2 và O78 không được tìm thấy trong nghiên cứu này. Các chủng E. coli phân lập kháng lại nhiều kháng sinh thuộc nhóm beta lactam, aminoglycoside, diaminopyrimidine. Đặc biệt 100% chủng kháng lại lincomycin. Hầu hết các chủng E. coli phân lập có độc lực trên chuột nhắt trắng. Đây là nghiên cứu đầu tiên về E. coli trên hai giống vịt bản địa. Kết quả này có thể là cơ cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về E. coli và các mầm bệnh khác trên đàn giống bản địa nuôi bảo tồn để góp phần tăng tính chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vịt.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004