Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 12 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHUYỂN GEN Xa7 KHÁNG VI KHUẨN BẠC LÁ VÀO DÒNG PHỤC HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN LÚA LAI HAI DÒNG

Dương Đức Huy, Nguyễn Văn Hoan

Tóm tắt


      Giống lúa lai hai dòng LC212 là giống lúa có tiềm năng năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái nhưng bị nhiễm bệnh bạc lá. Để cải tiến khả năng kháng bệnh của LC212, gen Xa7 từ dòng IRBB7 được chuyển vào dòng phục hồi phấn R212, là dòng bố của giống lúa lai LC212 bằng phương pháp lai lại. Bằng phương pháp lây nhiễm nhân tạo và chọn lọc nền di truyền sử dụng chỉ thị phân tử (MAS) đã tạo được 25 dòng R212 ở thế hệ BC2F4 và 8 dòng BC3F3 có kiểu hình tương tự R212, đồng hợp tử gen Xa7 và kháng cao với 3 chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lá. Đây là nguồn vật liệu ban đầu để tiếp tục chọn lọc ở giai đoạn tiếp theo nhằm chọn được dòng R212 mang gen kháng vi khuẩn gây bệnh bạc lá làm dòng bố cải tiến giống lúa LC212.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004