Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT LAI F1 TỔ HỢP LÚA LAI TH3 – 7

Phạm Thị Ngọc Yến, Vũ Văn Quang, Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Trâm

Tóm tắt


      Nhằm hoàn thiện qui trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 cho giống lúa lai hai dòng mới TH3 - 7 đạt năng suất F1 trên 3 tấn/ha, nhóm tác giả đã bố trí các thí nghiệm trên đồng ruộng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ứng dụng qui trình trên diện tích rộng (45 ha) tại Trực Ninh, Nam Định. Các thí nghiệm đã thu được kết quả như sau: Dòng T1S - 96BB có thời gian từ gieo đến trỗ 78 - 80 ngày, ngắn hơn R7 từ 5 - 7 ngày, khi sản xuất hạt lai cần xác định thời vụ gieo dòng mẹ để khi lúa trỗ gặp thời tiết thuận lợi nhất (ít mưa, nhiệt độ trung bình từ 28 - 32°C, nắng nhẹ, gió nhẹ), cụ thể nên gieo mẹ xung quanh 20/6 để lúa trỗ sau 5/9, gieo bố lần 1 trước mẹ 5 - 7 ngày, bố lần 2 gieo cùng dòng mẹ là trùng khớp. Diện tích cấy dòng mẹ trong ruộng sản xuất hạt lai chiếm 72 - 75%, dòng bố và đường công tác 25 - 28%; Khoảng cách cấy mẹ 15 x 13 - 15 cm; Tỷ lệ hàng bố mẹ là 2R:16S, cho năng suất F1 cao nhất. Lượng GA3 phun cho ruộng sản xuất F1 từ 130 - 160 gam + 600 lít nước/ha (phun lần đầu 400 lít đều trên toàn diện tích, lần 2 phun riêng bố 200 lít/ha). Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở để xây dựng qui trình duy trì dòng bố mẹ và sản xuất hạt lai TH3 - 7 đạt năng suất > 3 tấn/ha, chất lượng gieo trồng đáp ứng qui chuẩn kỹ thuật đối với lúa lai hai dòng (QCVN 01 - 51:2011/TTBNNPTNT).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004