Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ SINH HÓA MÁU CỦA TRÂU NUÔI TẠI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA

Lưu Tuấn Nghĩa, Nguyễn Bá Tiếp

Tóm tắt


      Nghiên cứu nhằm xác định các chỉ tiêu tế bào máu (số lượng hồng cầu; các chỉ số hemoglobin; tổng số bạch cầu, tỷ lệ phần trăm các loại bạch cầu; số lượng tiểu cầu, chỉ số hệ tiểu cầu) và các chỉ tiêu sinh hóa (protein tổng số, albumin, globulin, glucose, các ion Na+, K+, Ca2+ và Cl- trong huyết thanh) của trâu các lứa tuổi tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả cho thất các chỉ tiêu số lượng hồng cầu, chỉ số hemoglobin, số lượng bạch cầu, số lượng tiểu cầu, hàm lượng protein và globulin có sự thay đổi theo tuổi. Tính biệt ảnh hưởng đến sự phân bổ hồng cầu nhưng không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu bạch cầu và tiểu cầu. Kết quả được so sánh với chỉ số tham chiếu của Hiệp hội Hóa lâm sàng (IFCC) và nghiên cứu tham chiếu của Abd Ellah et al. (2014) cũng như một số kết quả đã được công bố tại Việt Nam. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được sử dụng như nguồn tham khảo, tham chiếu trong nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh của trâu tại Việt Nam với các máy phân tích máu tự động hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004