Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHAI THÁC VẬT LIỆU KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TỰ NHIÊN UH400 PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ ƯU THẾ LAI

Phạm Quang Tuân, Đồng Huy Giới, Nguyễn Việt Long, Vũ Văn Liết, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Văn Hà, Đoàn Thị Yến, Nguyễn Trung Đức

Tóm tắt


      Bài báo trình bày kết quả đánh giá khả năng thích ứng và kích tạo đơn bội của dòng kích tạo đơn bội tự nhiên UH400 trong 4 thời vụ khác nhau năm 2014 - 2015 tại Gia Lâm, Hà Nội. Hai mươi kiểu gen dị hợp là các vật liệu ngô tẻ F1 hạt vàng được lai kích tạo với dòng UH400 và đánh giá tỷ lệ hạt đơn bội dựa trên chỉ thị hình thái màu sắc hạt. Các hạt đơn bội được lưỡng bội hóa bằng colchicine 0,06% trong 8 giờ tạo dòng đơn bội kép, các dòng đơn bội kép được trồng, đánh giá sinh trưởng và năng suất trong vụ xuân 2015; đồng thời sử dụng chỉ thị SSR để đánh giá độ bội của các dòng đơn bội kép ở vụ xuân 2016. Kết quả cho thấy, dòng UH400 có khả năng sinh trưởng, phát triển trong điều kiện vụ thu đông và xuân ở miền Bắc Việt Nam và nhân, duy trì dòng thích hợp trong vụ xuân. Dòng UH400 có khả năng kích tạo đơn bội đối với các vật liệu ngô tẻ hạt F1 hạt vàng với tỷ lệ kích tạo trung bình đạt 7,05%. Lưỡng bội hóa dòng đơn bội bằng colchicine nồng độ 0,06% trong 8 giờ cho tỷ lệ hạt sống sót thấp (14,4%). Sử dụng chỉ thị phi065 để phân biệt dạng hạt đơn bội tạo ra từ UH400 với 6 dòng mẹ cho hiệu quả cao. Dạng hạt của 5 tổ hợp lai (M8, M12, M19, M21, M22 x UH400) là các hạt đơn bội, một tổ hợp M14xUH400 không phải là hạt đơn bội.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004