Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích độc tố nấm mốc Fumonisin: Bài tổng hợp

Huu Anh Dang, Éva Varga-Visi, Attila Zsolnai

Tóm tắt


       Độc tố nấm mốc fumonisin được tạo ra chủ yếu bởi những loài nấm Fusarium và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của động vật và người. Để phân tích định lượng và định tính fumonisin trong thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn, nhiều phương pháp đã được áp dụng như ELISA, sắc ký lớp mỏng (TLC), sắc ký hiệu năng cao (HPLC), sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ (LC-MS) và sắc ký khí ghép đầu dò khối phổ (GC-MS). Hầu hết các phương pháp đều áp dụng để phân tích định lượng fumonisin nhóm B vì nhóm này xuất hiện nhiều hơn hẳn so với những nhóm khác. Bài tổng hợp này sẽ thảo luận những nguyên lý của phương pháp, đồng thời cũng phân tích những ưu điểm và giới hạn của phương pháp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004