Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu dùng táo nhập khẩu ở Hà Nội

Nguyen Bao Ly, Tran Quang Trung

Tóm tắt


      Mục đích của nghiên cứu này là chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng táo nhập khẩu tại Hà Nội. Số liệu phục vụ nghiên cứu thu thập từ 80 người được lựa chọn một cách ngẫu nhiên ở Hà Nội về việc tiêu dùng táo nhập khẩu của họ. Về mặt phương pháp luận, phân tích thống kê mô tả được sử dụng để xác định tiêu chí của người tiêu dùng trong việc mua táo nhập khẩu và mô hình phân tích kinh tế lượng hai bước cũng được áp dụng để đo lường tác động của các nhân tố kinh tế-xã hội và đặc điểm của thị trường đến tiêu dùng táo nhập khẩu tại Hà Nội. Kết quả phân tích cho thấy thu nhập của người tiêu dùng có tác động tích cực đến cả hai quyết định của người tiêu dùng về việc mua táo nhập khẩu hay không và số tiền bình quân mỗi tháng cho tiêu dùng táo nhập khẩu là bao nhiêu tại Hà Nội. Ở mức độ nhẹ hơn, độ tuổi của người tiêu dùng và thông tin về táo nhập khẩu cũng có những tác động tích cực đến khả năng mua táo nhập khẩu. Ngược lại, giá của táo có tác dụng tiêu cực đến quyết định của người tiêu dùng xem có mua táo nhập khẩu hay không. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng đã nêu ra được những khuyến nghị để làm căn cứ tham khảo cho các cơ quan Nhà nước và người kinh doanh táo nhập khẩu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004