Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô phỏng phản ứng năng suất ngô với biến đổi khí hậu bằng mô hình Aquacrop ở vùng tây bắc Việt Nam

Nguyen Dinh Cong, and Le Thi Giang

Tóm tắt


      Ngô hiện nay là cây trồng quan trọng thứ 2 sau lúa ở Việt Nam, đặc biệt ở vùng Tây Bắc ngô là cây hoa màu chính cho người nông dân. Để tìm biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất ngô cần được phân tích. Mô hình AquaCrop được sử dụng để dự đoán sự đáp ứng của năng suất ngô đối với biến đổi khí hậu. Mô hình được hiệu chỉnh và kiểm nghiệm với nương ngô thuộc xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2008 - 2012. Ứng dụng mô hình AquaCrop dưới kịch bản biến đổi khí hậu B2 cho thấy năng suất ngô phản ứng tích cực đối với biến đổi khí hậu với năng suất tăng thêm 2,2% ở năm 2100. Do đó, kiến nghị có thể tiếp tục trồng ngô ở khu vực này dưới điều kiện biến đổi khí hậu trong tương lai.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004