Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của phương pháp tưới đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả sử dụng nước của cà chua trên đất phù sa sông hồng

Ngo Thi Dung, Nguyen Van Dzung, Hoang Thai Dai

Tóm tắt


     Thí nghiệm được tiến hành trong vụ đông năm 2014 trên đất phù sa sông Hồng nhằm đánh giá ảnh hưởng của phương pháp tưới đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả sử dụng nước của cây cà chua. Đặc tính đất thí nghiệm là đất phù sa trung tính ít chua không được bồi hàng năm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, tưới nhỏ giọt ảnh hưởng tích cực đến thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, tỷ lệ đậu quả, năng suất và hiệu quả sử dụng nước. Tưới nhỏ giọt kéo dài thời gian sinh trưởng của cây cà chua từ 6 - 11 ngày so với tưới rãnh và chiều cao cây ở các công thức tưới nhỏ giọt cũng cao hơn so với tưới rãnh ở giai đoạn 10 tuần sau trồng.Tỷ lệ đậu quả của cây cà chua ở các công thức tưới nhỏ giọt cao hơn so với tưới rãnh, cao nhất là công thức tưới nhỏ giọt (70-100)% βđr (CT4) 71,3%. Tưới nhỏ giọt làm tăng năng suất cá thể của cây cà chua từ 8,9 - 36,3%, đồng thời tiết kiệm được lượng nước tưới từ 22 - 39,1% và tăng hiệu quả sử dụng nước từ 30 - 57% so với tưới rãnh. Trong đó công thức tưới nhỏ giọt (70 - 100)% βđr (CT4) đạt năng suất cá thể và hiệu quả sử dụng nước cao nhất (2788,2 g/cây; 16 kg/m3).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004