Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mô hình hồi quy logistic phân tích mối tương quan giữa biến động sử dụng đất và các yếu tố tự nhiên – xã hội: trường hợp nghiên cứu huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Khac Viet Ba

Tóm tắt


       Mục tiêu của nghiên cứu là sử dụng mô hình hồi quy logistic phân tích mối tương quan giữa biến động sử dụng đất và các yếu tố tự nhiên - xã hội huyện Tiên Yên. Biến phụ thuộc là biến động sử dụng đất. Các biến độc lập bao gồm độ cao, độ dốc, khoảng cách tới đường giao thông chính, khoảng cách tới đường giao thông phụ, khoảng cách tới sông, suối, khoảng cách tới thôn bản, dân tộc, chính sách, mật độ dân số, tỷ lệ tăng dân số, bình quân lương thực đầu người. Mô hình được chạy trên phần mềm SPSS.20. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, ở các giai đoạn khác nhau ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến động sử dụng là khác nhau. Từ năm 2000 đến 2005, biến động sử dụng đất tăng khi độ cao và khoảng cách đến đường giao thông phụ tăng và ở khu vực người Dao, còn yếu tố độ dốc, khoảng cách đến suối và khu vực người Kinh, Tày, Sán Chỉ thì biến động sử dụng đất giảm. Trong giai đoạn 2005 - 2010, biến động sử dụng đất của huyện Tiên Yên có mối tương quan thuận với độ dốc, dân tộc và chính sách, trong khi yếu tố độ cao, khoảng cách tới đường giao thông chính có tương quan nghịch với biến động sử dụng đất.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004