Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý sử dụng nước tại hệ thống tưới Nậm Rốm trên cánh đồng Mường Thanh, Tây Bắc Việt Nam

Do Thi Thanh Duong, Ngo Thanh Son

Tóm tắt


      Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích những ảnh hưởng chính của quản lý sử dụng nước và mâu thuẫn giữa các bên liên quan trong các hệ thống tưới tại hệ thống tưới Nậm Rốm, cánh đồng Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Tây Bắc, Việt Nam. Nghiên cứu này đã xác định những thành phần liên quan chính đến việc phân phối nước bao gồm Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những mâu thuẫn trong sử dụng nước có liên quan mật thiết đến số lượng và chất lượng nguồn cung cấp nước, phân quyền trong quản lý, và chính sách về miễn phí sử dụng nước. Hơn nữa, kết quả này còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện việc phân phối và quản lý công tác thủy nông tại tỉnh Điện Biên trong tương lai.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004