Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 9 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN NÔNG DÂN TỪ BỎ SẢN XUẤT VÚ SỮA LÒ RÈN THEO TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG

Trần Quốc Nhân, Nguyễn Thị Hồng Thẩm, Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tóm tắt


      Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích đặc điểm kinh tế - xã hội của nông hộ sản xuất vú sữa Lò Rèn theo qui trình Global GAP, làm rõ lý do chấp nhận áp dụng và nguyên nhân từ bỏ sau khi đạt được chứng nhận sản xuất theo Global GAP. Tổng số 54 hộ dân đã từng áp dụng qui trình Global GAP và 53 hộ sản xuất tự do tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang được chọn để khảo sát. Phân tích thống kê mô tả và kiểm định T-test được áp dụng để xác định thực trạng và nguyên nhân từ bỏ áp dụng qui trình GAP trong sản xuất vú sữa Lò Rèn của nông hộ. Kết quả

nghiên cứu cho thấy để thực hiện qui trình GAP người dân phải có trình độ nhất định cũng như có điều kiện kinh tế để có thể xây dựng một số công trình cơ bản; kỳ vọng về giá bán sản phẩm GAP với giá cao và chất lượng an toàn là lý do chính để nông dân áp dụng GAP; việc áp dụng qui trình GAP đã mang lại lợi ích cho nông dân như giảm lượng phân bón hóa học và thuốc nông dược cũng như an toàn môi trường. Tuy nhiên đầu ra và giá bán sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP không ổn định là lý do chính yếu để nông dân từ bỏ áp dụng GAP.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004