Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHÂN GIỐNG in vitro LAN THANH ĐẠM TUYẾT NGỌC (Coelogyne mooreana SANDER EX ROLFE)

H'Yon Niê Bing, Đặng Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đinh Văn Khiêm, Nông Văn Duy, Vũ Kim Công, Quách Văn Hợi, Trần Thái Vinh

Tóm tắt


     Lan Thanh đạm Tuyết ngọc (Coelogyne mooreana Sander ex Rolfe) là loài lan đặc hữu của Việt Nam. Đây là nguồn gen quý hiếm và độc đáo với hoa to đẹp, màu trắng, tỏa hương thơm, có thể trồng làm cảnh. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhân giống in vitro với mục đích bảo tồn và phát triển nguồn gen loài lan quý này. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi cấy thích hợp cho loài lan này là: MS (Murashige and Skoog, 1962) + 1,0 mg/l BA (6 - benzyl adenine) + 0,5 mg/l NAA (1 - Naphthylacetic acid) và cho số PLB (Protocorm like body)/mẫu cấy cao nhất

(6,62) và tỷ lệ mẫu tạo PLB là 86,63%. Các PLB này được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm tái sinh chồi in vitro, kết quả tái sinh chồi tối ưu ở môi trường nuôi cấy MS + 0,3 mg/l NAA + 2,0 mg/l BA cho trung bình (TB) 14 chồi/cụm, chiều cao TB là 2,72 cm và số lá TB/chồi là 3. Sử dụng các chồi có chiều cao tương đối đồng đều khoảng 3 cm cho các thí nghiệm ra rễ. Tỷ lệ ra rễ đạt 100% ở nghiệm thức với nồng độ NAA 0,5 mg/l, số lượng rễ TB 3,8 rễ/chồi, chiều dài rễ TB 1,66 cm, rễ mập với nhiều rễ phụ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004