Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ CỦA NHIỄM VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SẮN TRÊN ĐẤT PHÈN

Lý Ngọc Thanh Xuân, Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng

Tóm tắt


     Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của nhiễm vi khuẩn nội sinh thực vật lên sinh trưởng và năng suất của cây sắn trồng trên đất phèn ở Hậu Giang. Các dòng vi khuẩn nội sinh thực vật (Burkholderia acidipaludis, Burkholderia cenocepacia, Burkholderia pyrrocinia) sử dụng trong thí nghiệm được phân lập từ thân và rễ cây sắn trồng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện nhà lưới ở Trường Đại học Cần Thơ vụ đông xuân 2014 - 2015 và trong điều kiện ngoài đồng ở Hậu Giang vụ Hè thu 2015. Kết quả thí nghiệm cho thấy, trong số 3 dòng vi khuẩn được khảo sát ở các liều lượng phân đạm vi khuẩn Burkholderia pyrrocinia làm gia tăng số củ, đường kính củ, chiều dài củ và năng suất củ sắn. Sự kết hợp bón 60 kg N ha-1 với nhiễm vi khuẩn Burkholderia pyrrocinia đưa đến năng suất củ sắn cao nhất tương đương với bón lượng đạm vô cơ 90 kg N ha-1, biện pháp này giúp giảm một lượng 30 kg N  ha-1 bón cho cây sắn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004