Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN LÂN PHỐI TRỘN VỚI DICARBOXYLIC ACID POLYMER (DCAP) LÊN NĂNG SUẤT KHOAI LANG, KHOAI MÌ VÀ KHOAI MỠ TRÊN ĐẤT PHÈN

Lê Văn Dang, Trần Ngọc Hữu, Lâm Ngọc Phương

Tóm tắt


     Hiệu quả sử dụng của phân lân trên đất phèn thường thấp vì lân bị Fe và Al cố định bởi pH thấp. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón lân phối trộn với dicarboxylic acid polymer (DCAP) lên năng suất của cây khoai lang, khoai mì, khoai mỡ trên đất phèn Long Mỹ, Hậu Giang. Thí nghiệm nông hộ (on - farm research) được thực hiện trên ba hộ nông dân (mỗi hộ là một lần lặp lại). Các nghiệm thức thí nghiệm: (i) không bón lân; (ii) bón 30 kg P2O5 ha-1; (iii) bón 30 kg P2O5 ha-1 phối trộn DCAP (2‰); (iv) bón 60 kg P2O5 ha-1 và (v) bón 60 kg P2O5

ha-1 phối trộn DCAP (2‰). Kết quả thí nghiệm cho thấy, bón phân lân với liều lượng 30 kg P2O5 ha-1 có phối trộn DCAP cho đường kính củ, số củ và năng suất củ khoai lang, khoai mì bằng với bón 60 kg P2O5 ha-1 không phối trộn DCAP. Biện pháp này làm giảm được 30 kg P2O5 ha-1 bón vào đất. Bón lân phối trộn DCAP chưa cho thấy làm gia tăng năng suất khoai mỡ so với bón lân không phối trộn DCAP. Cần thử nghiệm mô hình với diện tích lớn hơn về việc bón lân phối trộn với DCAP cho cây khoai lang, khoai mì trồng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004