Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG GIÁ THỂ GỐM KỸ THUẬT VÀ PHÂN CHẬM TAN TRỒNG CÂY RAU HÚNG BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Đoàn Thị Yến, Trương Thị Hải, Dương Thị Hồng Sinh, Souksakhone Phetthavongsy, Nguyễn Việt Long

Tóm tắt


     Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các loại gốm xốp kỹ thuật và phân chậm tan đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất xanh của cây rau húng bạc hà (Mentha arvensis L.). Thí nghiệm gồm 2 yếu tố: yếu tố chính là 4 loại gốm xốp kỹ thuật ký hiệu G1, G2, G3, G4; yếu tố phụ là 3 loại phân chậm tan P1, P2, P3. Thí nghiệm nhắc lại 3 lần, bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCB) tại nhà lưới của Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong 2 vụ Thu đông 2014 và Xuân hè 2015. Kết quả thí nghiệm cho thấy các loại gốm kĩ thuật do Việt Nam chế tạo có các đặc tính xốp, có khả năng dự trữ nước và dinh dưỡng, giúp cây rau húng bạc hà sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao hơn khi trồng trên gốm của Trung Quốc. Loại giá thể gốm G1 và loại phân chậm tan P1 có tỉ lệ NPK là 20 : 20 : 15 thích hợp nhất để trồng cây húng bạc hà. Vụ Thu đông thích hợp cho cây rau húng bạc hà sinh trưởng, phát triển và đạt năng suất cao, năng suất vụ này cao gấp 1,2 - 1,6 lần so với vụ Xuân hè.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004