Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy và dinh dưỡng tới khả năng sinh carboxylmethylcellulase (CMCase) của vi khuẩn phân giải cellulose

Nguyen Van Giang, Vuong Thi Trang

Tóm tắt


      Mục đích của nghiên cứu này là tuyển chọn và xác định các vi khuẩn phân giải cellulose và nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy và môi trường dinh dưỡng tới hoạt tính cellulase của chúng. Trong số các chủng vi khuẩn được nghiên cứu có 01 chủng biểu hiện khả năng sinh enzyme cellulase mạnh nhất. Chủng này được chọn và tiến hành đánh giá các đặc tính hóa sinh và hình thái tế bào, khuẩn lạc. Kết quả chủng này có nhiều đặc điểm tương đồng với chủng Bacillus subtilis, do đó được chúng tôi ký hiệu là Bacillus sp. GT1. Ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, pH, nguồn nitrogen và carbon, một số ion kim loại được đánh giá. Enzyme CMCase hoạt động tốt nhất tại pH và nhiệt độ tương ứng là 7 và 35oC. Bổ sung pepton và tinh bột ngô vào môi trường nuôi cấy đã kích thích sinh enzyme. Các cation kim loại như Mn2+, Mg2+, Ca2+ tăng cường hoạt động của enzyme CMCase, trong khi đó Fe2+, Zn2+, Cu2+ giảm hoạt độ của enzyme này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004