Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các hoạt động sinh lí của cà chua giống Savior trong quá trình chín sau thu hoạch

Vu Thi Thuy Duong, Tran Thi Dinh, Tran Thi Lan Huong

Tóm tắt


     Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đến những biến đổi về sinh lý của cà chua giống Savior trong quá trình rấm chín sau thu hoạch. Cà chua vụ Đông và vụ Hè được thu hái ở 2 độ già “Mature-green” và “Breaker”, sau đó được rấm chín ở 2 nhiệt độ 22°C và 35°C. Cường độ sản sinh ethylene và cường độ hô hấp được theo dõi tại thời điểm thu hoạch và sau mỗi 2 ngày trong suốt 14 ngày của quá trình rấm chín. Kết quả cho thấy, nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến những biến đổi sinh lý của cà chua Savior trong suốt quá trình chín sau thu hoạch. Cường độ hô hấp và cường độ sản sinh ethylene của cà chua rấm ở 22°C cao hơn ở cà chua được đặt ở 35°C. Cường độ sản sinh ethylene ở cà chua vụ hè cao hơn so với cà chua vụ đông. Quá trình chín sau thu hoạch bị hạn chế ở cà chua rấm ở nhiệt độ cao.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004