Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phạm Bảo Dương, Lê Thị Phương

Tóm tắt


      Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội (Quỹ HTPT HTX Hà Nội) được thành lập và kỳ vọng giúp giải tỏa kịp thời cơn khát vốn của 1.700 HTX trong điều kiện yếu về nội lực và không có tài sản thế chấp. Sau 7 năm chính thức hoạt động, nguồn vốn của quỹ đã tăng từ 5 tỷ đồng năm 2008 lên 256 tỷ đồng năm 2014, hỗ trợ vốn tín dụng cho tổng số 219 HTX và 1.220 tổ hợp tác (THT) được vay vốn tín dụng ưu đãi. Các HTX, THT hưởng lợi đã đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thêm lợi nhuận và tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân. Ba nhóm yếu tố chủ yếu: Năng lực tài chính, cơ chế - chính sách và năng lực của bản thân các HTX, THT được xác định ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của quỹ. Trong thời gian tiếp theo, để nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ, cần chú trọng thực hiện một số giải pháp như: (i) Hoàn thiện các văn bản chính sách; (ii) Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại quỹ; (iii) Nâng cao chất lượng và phát triển nhân lực quỹ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004