Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống chỉ tiêu tài chính của các công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Pham Xuan Kien

Tóm tắt


       Hiện nay các công ty cổ phần (CTCP) có niêm yết trên các thị trường chứng khoán đều công bố hệ thống chỉ tiêu tài chính. Bộ Tài chính (BTC) đã quy định hệ thống này trong cả Quyết định 13/2007/QĐ-BTC (liên quan đến bản cáo bạch - BCB) và Thông tư 52/2012/TT-BTC (liên quan đến báo cáo thường niên - BCTN). Tuy nhiên tính chính xác, minh bạch, toàn diện và khách quan của hệ thống chỉ tiêu tài chính trong các báo cáo này vẫn cần phải xem xét lại. Nói cách khác, hệ thống chỉ tiêu tài chính hiện hành vẫn tồn tại một số hạn chế do cả lý do chủ quan và khách quan gây ra. Từ thực tế này, để cải thiện hệ thống chỉ tiêu tài chính của các CTCP niêm yết trên thị trường chứng khoán, cần phải xác định những lý do từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, nhất là khi Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ tìm hiểu thực trạng hệ thống chỉ tiêu tài chính hiện hành của các CTCP sản xuất vật liệu xây dựng (SX VLXD) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN). Qua đó, đề tài còn cung cấp cho các nhà phân tích những thông tin minh bạch, chính xác và khách quan nhằm giúp họ đưa ra những quyết định hiệu quả và tối ưu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004