Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA HIÊN (Hemerocallis fulva)

Nguyễn Thị Lâm Hải, Phạm Thị Minh Phượng, Trịnh Thị Mai Dung

Tóm tắt


     Cây hoa hiên (Hemerocallis fulva) được đánh giá là cây trồng có giá trị làm cảnh và làm thuốc. Trong nghiên cứu này chúng tôi bước đầu xác định các thông số cơ bản của quy trình nhân nhanh in vitro cho cây hoa hiên bao gồm môi trường nuôi cấy khởi động, chất điều tiết sinh trưởng phù hợp cho nhân nhanh và tạo rễ đối với chồi cây hoa hiên in vitro. Kết quả nghiên cứu cho thấy, MS + 1 mg/L BA + 1 mg/L α-NAA là môi trường thích hợp nhất để nuôi cấy khởi động chồi hoa hiên. Môi trường thích hợp để nhân nhanh chồi cây hoa hiên là môi trường MS + 1 mg/L BA + 1 mg/L IBA. Môi trường tối ưu để tạo rễ cho chồi cây hoa hiên in vitro là MS + 0,5 mg/L α-NAA. Ra ngôi cây hoa hiên trên đất phù sa ẩm đạt hiệu quả cao nhất.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004