Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN THƯỜNG GẶP VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG CỦA LỢN RỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT

Phùng Quang Trường, Tăng Xuân Lưu, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam

Tóm tắt


     Lợn Rừng ngày càng được nuôi nhiều tại Việt Nam, tuy nhiên các tài liệu về bệnh trên đối tượng này còn hạn chế. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu một số bệnh sinh sản thường gặp, điều trị thử nghiệm bệnh viêm tử cung sau đẻ và xem xét ảnh hưởng của viêm tử cung tới thời gian động dục lại sau tách con và tỉ lệ thụ thai. Từ 5 trang trại nuôi lợn rừng nái sinh sản, theo dõi 102 lợn con. Kết quả cho thấy, lợn rừng thường mắc một số bệnh sinh sản là viêm tử cung, viêm vú, mất sữa và đẻ khó. Thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung với Lutalyse, Lugol và Neomycin cho kết quả khỏi bệnh rất cao. Lợn rừng bị viêm tử cung sau đẻ, sau khi tách con có thời gian động dục lại dài hơn và tỉ lệ thụ thai thấp hơn so với lợn rừng không bị viêm tử cung. Nghiên cứu này cho thấy viêm tử cung là bệnh gây ảnh hưởng tới năng suất sinh sản của lợn rừng nái.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004