Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC NĂNG SUẤT CAO VÀ THẤP TRỒNG TẠI THANH HÓA

Lê Văn Trọng, Nguyễn Như Khanh, Vũ Thị Thu Hiền

Tóm tắt


      Phân tích chỉ tiêu sinh lý của một số giống lạc để tìm ra sự khác biệt giữa chúng là một trong những phương pháp góp phần vào công tác sơ tuyển giống năng suất cao, phẩm chất tốt, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của môi trường. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của nhóm giống lạc năng suất cao và thấp trong vụ xuân năm 2013, 2014 và 2015 trồng tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thí nghiệm đã phân nhóm giống lạc theo năng suất thực thu thành 3 nhóm, nhóm năng suất cao: L26 (3,67 tấn/ha, giống TB25: 3,50 tấn/ha), nhóm năng suất thấp: lạc lỳ (năng suất thấp nhất đạt 2,31 tấn/ha) và nhóm năng suất trung bình: L18, L08, L14, L19, L23. Các giống lạc năng suất cao thể hiện một số chỉ tiêu sinh lý tốt hơn so với các giống lạc năng suất thấp. Điển hình là giống L26 cho năng suất cao nhất có một số chỉ số sinh lý ở giai đoạn ra hoa - đâm tia hợp lý nhất: cường độ quang hợp 26,8 mol/m2/s, khả năng tích lũy chất khô 24,26 g, cường độ thoát hơi nước 11,85 mmol/m2/s, độ dẫn khí khổng 0,64 mol/m2/s, diện tích lá 16,22 dm2/cây, hàm lượng diệp lục 1,76 mg/g lá tươi, trong khi đó giống lạc lỳ năng suất thấp nhất có các chỉ số tương ứng là: 19,8 mol/m2/s, 20,37g, 8,75 mmol/m2/s, 0,47 mol/m2/s, 12,76 dm2/cây, 0,81 mg/g lá tươi.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004