Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH BẢO HIỂM CHO CHĂN NUÔI BÒ SỮA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Nguyễn Mậu Dũng, Lê Kim Oanh

Tóm tắt


       Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu cơ chế hoạt động của mô hình bảo hiểm cho chăn nuôi bò sữa của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu. Bên cạnh nguồn số liệu thứ cấp, 96 hộ chăn nuôi bò sữa tham gia mô hình bảo hiểm của công ty được phỏng vấn để thu thập các số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình bảo hiểm nông nghiệp cho chăn nuôi bò sữa của Công ty hiện đã thu hút sự tham gia của hơn 500 hộ chăn nuôi bò sữa trong vùng với 9.411 con bò sữa đã được mua bảo hiểm. Sự thành công của mô hình bảo hiểm này xuất phát từ cơ chế hoạt động của mô hình được xây dựng dựa trên sự tham gia đóng góp ý kiến của chính các hộ chăn nuôi bò sữa, từ yêu cầu chặt chẽ về đối tượng được tham gia mua bảo hiểm, từ hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của công ty cho các hộ tham gia bảo hiểm, từ hình thức đền bù linh hoạt và từ công tác giám định khi xảy ra rủi ro một cách khách quan, chính xác. Đây là những bài học kinh nghiệm quan trọng cho việc thiết kế các chương trình bảo hiểm nông nghiệp, đặc biệt là bảo hiểm cho vật nuôi trong tương lai.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004