Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU TRONG DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

Trần Xuân Miễn, Trần Thùy Dương

Tóm tắt


     Trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu vào các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu ứng dụng trong dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu trong dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, các loại đất cần xác định nhu cầu sử dụng được phân thành 4 nhóm, với các phương pháp xác định khác nhau. Các loại đất thuộc nhóm IV xác định theo phương pháp ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu, với hai hàm mục tiêu (tối đa hoá lợi ích kinh tế và tối đa hoá số lượng việc làm từ việc phân bổ sử dụng đất) và các điều kiện ràng buộc khác như: Hạn về diện tích tự nhiên, nguồn lao động; đảm bảo an ninh lương thực, thu nhập bình quân; đảm bảo bền vững về môi trường, cảnh quan nông thôn; phù hợp với chiến lược phát triển và tiềm năng đất đai của địa phương. Kết quả chạy thử mô hình tại xã Hương Gián cho thấy có nhiều lợi thế hơn so với phương án quy hoạch mà địa phương đang áp dụng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004