Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI VIÊM TỬ CUNG SAU ĐẺ Ở LỢN NÁI

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Thanh

Tóm tắt


      Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu tỉ lệ mắc viêm tử cung sau đẻ ở lợn nái và ảnh hưởng của một số yếu tố nguy cơ đối với tình trạng mắc bệnh. Thông tin của 309 lợn nái được theo dõi và thu thập trực tiếp từ 3 trại lợn nái ở 3 tỉnh Bắc Giang, Nam Định và Hòa Bình. Sự ảnh hưởng của từng yếu tố nguy cơ đến tình trạng viêm tử cung sau đẻ ở lợn nái được kiểm định bằng phương pháp hồi qui logistic đơn biến. Các yếu tố được cho là có liên quan tới tình trạng viêm tử cung (P < 0,2) được sử dụng trong phương pháp phân tích hồi qui logistic đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ viêm tử cung sau đẻ ở lợn nái là 76,38%. Phân tích hồi qui logistic cho thấy biện pháp can thiệp bằng tay và thời gian đẻ dài là các yếu tố nguy cơ có ảnh hưởng tới tình trạng viêm tử cung sau đẻ ở lợn nái. Can thiệp bằng tay làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm tử cung sau đẻ ở lợn nái lên đến 8,86 lần (P < 0,001), trong khi đó thời gian đẻ kéo dài thêm 1h sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên 1,36 lần (P < 0,01). Nghiên cứu này cho thấy tình trạng viêm tử cung sau đẻ ở lợn nái là rất phổ biến. Các biện pháp kĩ thuật cần áp dụng nhằm hạn chế can thiệp bằng tay trong quá trình lợn đẻ và giảm thời gian lợn đẻ có thể sẽ giúp giảm tỉ lệ mắc bệnh.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004