Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆN TRẠNG VÀ KỊCH BẢN GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN TỪ HỆ THỐNG NUÔI BÒ THỊT BÁN THÂM CANH QUY MÔ NÔNG HỘ Ở QUẢNG NGÃI

Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Timothy D. Searchinger

Tóm tắt


     Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định hệ số phát thải khí mêtan từ lên men dạ cỏ và xây dựng một số kịch bản về khẩu phần ăn để nâng cao năng suất đồng thời giảm phát thải khí mêtan trên một đơn vị khối lượng tăng thêm từ chăn nuôi bò thịt bán thâm canh ở Quảng Ngãi. Khí mêtan phát thải từ lên men dạ cỏ được ước tính theo phương pháp của IPCC (2006) lớp 3. Kết quả cho thấy hệ số phát thải khí mêtan trung bình là 33,4 kg/con/năm, tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính từ lên men dạ cỏ 11,23 kg CO2eq/kg tăng thêm của bò. Tăng mức thức ăn tinh trong khẩu phần từ 20% đối với bò mẹ và 25% đối với bò trên một năm tuổi (hiện trạng) lên 30% đến 40% đối với bò mẹ và 35 đến 45% đối với bò trên một năm tuổi có thể làm tăng khối lượng từ 50 đến 83% và giảm từ 24 đến 31% tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính trên một đơn vị khối lượng tăng thêm. So với khẩu phần xơ thô chỉ sử dụng cỏ voi và rơm lúa, thì việc sử dụng kết hợp cả cỏ voi, cỏ ruzi và rơm lúa hoặc cỏ voi, thân lá cây ngô và rơm lúa đã cải thiện tăng khối lượng và giảm tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính trên một đơn vị tăng khối lượng của bò.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004