Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG NHỘNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens) TRONG THỨC ĂN CHO CÁ LÓC BÔNG (Chanamicropeltes)

Nguyễn Phú Hòa, Nguyễn Văn Dũng

Tóm tắt


     Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiền nhộng và bột tiền nhộng của ruồi lính đen (tiền nhộng ruồi) trên cá lóc bông. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống cao nhất đạt giá trị 84,0% ở nghiệm thức sử dụng thức ăn là tiền nhộng ruồi. Nghiệm thức sử dụng thức ăn là tiền nhộng có tăng khối lượng đạt 78g và khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức sử dụng cá tạp. Hệ số biến đổi thức ăn (FCR) thấp nhất ở nghiệm thức sử dụng tiền nhộng ruồi làm thức ăn đạt 3,1 và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Chất lượng cơ thịt không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Kết quả khảo sát khả năng thay thế bột tiền nhộng ruồi trong thức ăn cho cá lóc bông cho thấy tỉ lệ sống của các nghiệm thức dao động 67,3 - 84,7% và khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm thức. Tăng khối lượng cao nhất ở nghiệm thức sử dụng 20% protein bột tiền nhộng ruồi thay thế bột cá (NT20) đạt giá trị 78,5g. FCR của các nghiệm thức sử dụng 10, 20, 30% protein bột tiền nhộng ruồi thay thế bột cá khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. Tương tự chất lượng thịt phi lê của các nghiệm thức sử dụng 10, 20, 30% protein bột tiền nhộng ruồi thay thế bột cá khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004