Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu khả năng kết hợp và sử dụng chỉ thị phân tử SSR dò tìm gen lg1 và lg2 trong lai đỉnh hai dòng thử Mo17 và B73 với các dòng tự phối ngô lá đứng

Hoang Thi Thuy, Vu Thi Bich Hanh, Tran Thi Thanh Ha, Duong Thi Loan, Nguyen Van Ha, and Vu Van Liet

Tóm tắt


      Nghiên cứu thực hiện đánh giá khả năng kết hợp chung của tám dòng tự phối ngô về tính trạng lá đứng và năng suất hạt sử dụng mô hình line × tester trong vụ xuân 2015; và để phát hiện hai gen lg1 lg2 trong các dòng bố mẹ này cũng như con lai F1 sử dụng chỉ thị phân tử SSR. Mười sáu tổ hợp lai đỉnh và các dòng bố mẹ được đánh giá trong vụ xuân 2015 trong thí nghiệm khối ngẫu nhiên hai lần lặp lại. Kết quả xác định góc lá trung bình của ba lá trên bắp nhận thấy dòng E1, E5 và cây thử Mo17 có góc lá từ 30-35o thuộc nhóm lá gọn, các dòng còn lại có góc lá < 30o thuộc nhóm lá đứng. Giá trị hướng lá (LOV) cũng cho thấy kiểu cây của các dòng và tổ hợp lai thuộc nhóm cây gọn. Chúng tôi xác định chỉ có tổ hợp lai 15 có góc lá <30o thuộc nhóm lá đứng, sáu tổ hợp lai có góc lá >35o thuộc nhóm lá thường, và các tổ hợp lai còn lại thuộc nhóm lá gọn. Ước lượng giá trị khả năng kết hợp chung (KNKH) của 8 dòng và 2 cây thử, kết quả cho thấy 3 dòng là E4, E7, E8 và cây thử Mo17 có giá trị âm KNKH về góc lá, nghĩa là góc lá có xu hướng hẹp hơn. Sáu dòng có giá trị KNKH dương về năng suất là E1, E2, E3, E4, E6 và Mo17. Sử

dụng chỉ thị SSR với hai mồi đặc hiệu umc1165 (dò tìm gen lg1) và bnlg1505 (dò tìm gen lg2) ở các dòng bố mẹ, THL, kết quả cho thấy mức độ đa hình cao và đã nhận biết được các dòng và THL mang gen lg1 lg2. Kết quả này gợi ý rằng có thể sử dụng chỉ thị phân tử SSR trong chọn lọc trợ giúp nhờ chỉ thị phân tử (MAS) để sàng lọc vật liệu và chọn giống ngô lá đứng cho trồng mật độ cáo.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004