Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất và ưu thế lai của các tổ hợp ngô bao tử

Nguyen Viet Long

Tóm tắt


      Nghiên cứu được tiến hành trong hai vụ ngô xuân năm 2014 và 2015 nhằm đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng của các dòng ngô bố mẹ và tổ hợp ngô bao tử và ưu thế lai một số tính trạng năng suất. Năm dòng bố mẹ và 07 tổ hợp lai cùng với 02 giống đối chứng (LVN23 là giống ngô bao tử lai được trồng phổ biến tại Việt Nam và Lao 450 là giống ngô bao tử lai nhập nội của Lào) được bố trí theo khối ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng LAI, SPAD và khả năng tích luỹ chất khô tại các thời điểm 7-9 lá và trỗ cờ có mối tương quan thuận và chặt với năng suất bắp bao tử và năng suất bắp thương phẩm. Đây là những tính trạng quan trọng có thể sử dụng trong chọn tạo giống ngô bao tử lai. Tổ hợp lai D7xD10 được đánh giá là ưu tú có tổng năng suất tương đương và chất lượng cao hơn LVN23 đồng thời có ưu thế lai dương cao về tính trạng năng suất bắp bao tử và năng suất chất xanh (sau thu bắp bao tử), đây là tổ hợp lai có triển vọng để phát triển ngoài sản xuất.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004