Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của điều kiện mặn đến sinh trưởng và năng suất của cây diêm mạch ở giai đoạn ra hoa

Nguyen Viet Long

Tóm tắt


     Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn tới sinh trưởng và năng suất của một số giống diêm mạch nhập nội. Thí nghiệm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiến hành trên 2 giống diêm mạch, ở 4 độ mặn có nồng độ muối (NaCl) khác nhau từ 0, 50, 150 dến 300 mM. Thí nghiệm được bố trí theo thí nghiệm hai nhân tố trên mô hình khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), 3 lần nhắc lại. Mặn nhân tạo được xử lý trong 2 tuần vào thời điểm bắt đầu ra hoa (35 ngày sau gieo) bằng cách sử dụng dung dịch nước muối với độ mặn tương ứng được thêm vào dung dịch dinh dưỡng để tưới cho cây thí nghiệm trồng trên cát sạch. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ mặn tăng gây giảm chiều cao thân chính, tổng số lá/thân chính, tổng số cành/cây, chiều dài và khối lượng rễ khô, khối lượng thân lá khô, chỉ số SPAD, chiều dài bông, tổng số hạt/bông, tổng số nhánh/bông và khối lượng 1.000 hạt. Nghiên cứu xác định, trong điều kiện bình thường, nếu giống diêm mạch có tổng số lá/thân chính, tổng số cành/cây, chiều dài và khối lượng rễ, khối lượng thân lá khô và chỉ số SPAD đat cao sẽ sinh trưởng tốt trong điều kiện mặn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004