Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

Thái Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Khắc Thời

Tóm tắt


      Quản lý sử dụng đất đô thị hợp lý và hiệu quả là cơ sở quan trọng đảm bảo cho đô thị phát triển bền vững. Đây cũng là nhiệm vụ nên quan trọng đối với các quốc gia, các đô thị đang phát triển. Nghiên cứu nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sử dụng đất đô thị thành phố Vinh. Ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý sử dụng đất đô thị được phân tích bằng Spearman Rank Corrrelation Coefficient trong SPSS 17.0 với mức ý nghĩa 0,05 thông qua điều tra 400 hộ từ 2 phường nội thành và 2 xã ngoại thành của thành phố Vinh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người dân nhận thấy công tác quản lý sử dụng đất đô thị tại thành phố Vinh có nhiều thay đổi trong thời gian qua và nhóm yếu tố chính sách có ảnh hưởng lớn đến quản lý sử dụng đất đô thị là chính sách đất đai và chính sách đầu tư.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004