Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Minh Nguyệt, Quyền Đình Hà

Tóm tắt


       Năng lực giải quyết tranh chấp môi trường là một trong số những năng lực quan trọng của đội ngũ công chức quản lý môi trường nhằm thực hiện chức năng của mình trong bối cảnh gia tăng tranh chấp xung đột về môi trường ở địa phương, đặc biệt là những xung đột về ô nhiễm môi trường giữa người dân với doanh nghiệp gây ô nhiễm. Tuy nhiên, do năng lực giải quyết tranh chấp của một bộ phận công chức còn yếu, hạn chế trong cách giải quyết, dẫn đến những vụ khiếu kiện kéo dài, kết quả giải quyết chưa thỏa đáng, gây bức xúc và phát sinh những phản ứng quá khích trong nhân dân. Phạm vi bài viết đề cập đến thực trạng năng lực giải quyết tranh chấp của công chức quản lý môi trường tiếp cận từ góc độ cộng đồng - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội, qua đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cho công chức quản lý môi trường, góp phần giải quyết hợp lý những tranh chấp về môi trường ở địa phương.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004