Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỔ SUNG DẦU VÀ NITƠ PHI PROTEIN VÀO KHẨU PHẦN ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN CỦA BÒ SINH TRƯỞNG

Tran Hiep, Dang Vu Hoa, Pham Kim Dang, Nguyen Ngoc Bang, Nguyen Xuan Trach

Tóm tắt


      Thí nghiệm hai nhân tố được tiến hành trong ba tháng (tháng Sáu đến tháng Tám năm 2012) tại trại thí nghiệm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam để xác định ảnh hưởng của việc bổ sung vào khẩu phẩn 4 mức dầu hướng dương (SFO) và một trong hai loại nitơ phi protein (NPN) đến sự phát thải khí mêtan do lên men ở dạ cỏ và năng suất của bò sinh trưởng. 22 bò Lai Sind (khối lượng trung bình 170kg) được chia ngẫu nhiên vào 8 ô thí nghiệm tương ứng với 8 khẩu phần ăn. Mỗi khẩu phần ăn gồm khẩu phần cơ sở là rơm đã xử lý với 2% NaOH và bột lá sắn (1% BW - khối lượng cơ thể, tính theo vật chất khô). Khẩu phần cơ sở được bổ sung với một trong 4 mức SFO (1,5%, 3,0%, 4,5%, 6,0 %, tính theo vật chất khô) kết hợp với một trong hai loại NPN (hoặc 4% canxi nitrat hoặc 1,5%). Lượng phát thải khí mêtan được xác định bằng phương pháp sử dụng tỷ lệ CH4/CO2. Kết quả cho thấy cường độ phát thải khí metan (l/kg DMI - chất khô thu nhận) giảm 26% ở khẩu phần bổ sung canxi nitrat so với khẩu phần bổ sung urê. Tăng mức SFO trong khẩu phần làm giảm lượng phát thải mêtan một cách không tuyến tính. Mức bổ sung SFO tốt nhất là 3,0%. Tuy nhiên, tỷ lệ bổ sung kết hợp vào khẩu phần tốt nhất là 4% canxi nitrat và 1,5% SFO. Kết quả cũng chỉ ra rằng sự mất năng lượng dưới dạng CH4 ở các khẩu phần thí nghiệm ước tính chỉ chiếm khoảng 5-8% năng lượng thô ăn vào, so với mức độ thất thoát khoảng 12% ở khẩu phần không bổ sung. Kết luận, khẩu phần của bò sinh trưởng nên được bổ sung với 4% canxi nitrat và 1,5% dầu hướng dương để giảm lượng phát thải khí mêtan.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004