Chi tiết về Tác giả

Anh, Trương Vân Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    04. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG
    Tóm tắt  PDF