Chi tiết về Tác giả

Anh, Trương Vân Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT LƯU VỰC SÔNG NẬM MỨC
    Tóm tắt  PDF