Chi tiết về Tác giả

Bắc, Nguyễn Xuân Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 23 (2018) - Bài viết
    05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH
    Tóm tắt  PDF