Chi tiết về Tác giả

Quốc, Nguyễn Anh Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • S. 27 (2019) - Bài viết
    02. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRONG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 13 ĐẾN 16/10/2016 TRÊN KHU VỰC TRUNG BỘ VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF