Chi tiết về Tác giả

Bách, Bùi Sỹ Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

  • S. 24 (2019) - Bài viết
    07. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH
    Tóm tắt  PDF