Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

02. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRÊN ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

Phan Lê Na, Nguyễn Văn Bài

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình ô nhiễm kim loại Cu, Pb, Zn trong đất trồng cây ăn quả ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Kết quả phân tích hàm lượng của Cu, Pb, Zn trong 50 mẫu đất trồng cây ăn quả cho thấy: vùng đất trồng cây ăn quả theo cách truyền thống đều có hàm lượng Cu, Pb, Zn cao hơn nhiều lần so với vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGap hay Global Gap. Trong đó có 4/50 mẫu đất bị ô nhiễm Cu, 7/50 mẫu đất bị ô nhiễm Pb và không có mẫu đất bị ô nhiễm Zn.

Toàn văn: PDF