Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ST ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁI TẠO CÁT SỎI LÒNG SÔNG HỒNG TỪ TRẠM THỦY VĂN SƠN TÂY ĐẾN HƯNG YÊN

Nguyễn Thị Thục Anh, Trần Ngọc Huân

Tóm tắt


Việc áp dụng công cụ mô hình toán trong bài toán đánh giá khả năng tái tạo cát sỏi lòng sông là rất cần thiết. Bài báo này sử dụng mô hình MIKE 11 ST để xác định tải lượng trầm trích, lượng cát, sỏi vận chuyện trong đoạn sông Hồng từ trạm thủy văn Sơn Tây đến Hưng Yên. Kết quả thiết lập các thông số thủy lực và bùn cát của mô hình dựa vào dữ liệu quan trắc từ năm 2005 đến 2010, với các chỉ tiêu đánh giá mô hình: NASH và sai số tổng lượng đạt mức độ cho phép. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng lòng dẫn sông Hồng bị hạ thấp liên tục trong thời đoạn từ 2011 đến 2015 với tốc độ xói đáy sông là 0,5 m/năm và tổng lượng bùn cát vận chuyển qua trạm Hà Nội khoảng 69,12 triệu tấn. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra được các vị trí xói và tải lượng bùn cát tại các vị trí dọc sông làm cơ sở cho công tác cấp phép khai thác cát, sỏi cũng như xác định được vị trí khai thác phù hợp.

Toàn văn: PDF