Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ANN) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC

Lê Thu Trang, Đỗ Thị Bính

Tóm tắt


Sông Nậm Mức là một chi lưu lớn của lưu vực sông Đà, hiện có thủy điện Nậm Mức đã đi vào vận hành (2014) nên việc tính toán và dự báo dòng chảy đến hồ là cần thiết để có thể phục vụ cho bài toán vận hành thủy điện nhánh Nậm Mức nói riêng và vận hành toàn bộ hệ thống công trình trên lưu vực sông Đà nói chung. Mô hình mạng trí tuệ nhận tạo (ANN) cũng là một dạng mô hình kinh nghiệm nhưng có ưu điểm nổi trội là có thể xây dựng được mối quan hệ phi tuyến giữa các biến đầu vào và đầu ra. Do đó để kiểm định khả năng ứng dụng của ANN trong thủy văn nói chung và trong dự báo dòng chảy nói riêng, nghiên cứu này sẽ thực hiện tính toán dòng chảy lưu vực sông Nậm Mức sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo và kết quả sẽ góp phần cung cấp thêm một phương pháp mới cho bài toán tính toán và dự báo dòng chảy phục vụ cho việc quản lý nguồn nước lưu vực sông.

Toàn văn: PDF