Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 20 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

02. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI TRUY HỒI THUẬT TOÁN T THUẬN TRONG XỬ LÝ TOÁN HỌC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA

Lương Thanh Thạch

Tóm tắt


Xử lý toán học (bình sai) các mạng lưới trắc địa là nội dung cơ bản và quan trọng của công tác Đo đạc và Bản đồ. Để thực hiện công việc này, hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau. Trong bài báo khoa học này sử dụng thuật toán T thuận - là một trong các thuật toán trong nhóm của phương pháp bình sai truy hồi.

Toàn văn: PDF