Chi tiết về Tác giả

Tú, Đặng Ngọc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội