Chi tiết về Tác giả

Bầu, Phan Trọng

  • S. 7 (2012) - Lịch Sử Với Nhà Trường
    VÀI NÉT VỀ BỘ SÁCH GIÁO KHOA BẬC SƠ HỌC CỦA TRẦN TRỌNG KIM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP