S. 12 (2009)

Mục lục

Bia

Về gốc/nguồn Lý Công Uẩn (qua danh hiệu "Hiển khánh vương" và "Gốc người Mân") Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Kế 3-9
Thêm vài suy nghĩ về Nguyễn Trường Tộ và những điều trần của ông Tóm tắt PDF
Nguyễn Phan Quang 10-17
Kim loại tiền Nhật Bản và chuyển biến kinh tế-xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII Tóm tắt PDF
Hoàng Anh Tuấn 18-30
Xung quanh chuyến đi của Pierre Poivre tới Đàng Trong giữa thế kỷ XVIII Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Dũng 36-47
Viện dân biểu Trung Kỳ với hoạt động đấu tranh đòi thay đổi pháp luật ở Trung Kỳ trong những năm 1926-1930 Tóm tắt PDF
Trần Văn Thức, Đậu Đức Anh 48-53
Phi-líp-pin và toàn cầu hoá lần đầu tiên Tóm tắt PDF
Giráldez Arturo 54-65
Bàn thêm về phong trào chống thuế ở Hà Tĩnh năm 1908 Tóm tắt PDF
Nguyễn Tất Thắng 66-72
Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Jacobin - Đỉnh cao của cách mạng Pháp Tóm tắt PDF
Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Thị Huyền Sâm 31-35, 47


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP