Chi tiết về Tác giả

Hữu Trí, Nguyễn

  • T. 1, S. 2 (2018) - Bài viết
    SỰ HÌNH THÀNH KHÔNG GIAN DIỄN XƯỚNG VÀ GIAO THOA ĐIỆU THỨC CỦA NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN Ở KHÁNH HÒA
    Tóm tắt  PDF